معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه و اخبار
حداکثرمدت تحصیل دانشجویان مشمول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۵ | 
دانشجویان کارشناسی حداکثرمدت تحصیل ۵ سال
 
دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثرمدت تحصیل ۳ سال
 
دانشجویان دکتری تخصصی حداکثرمدت تحصیل ۶ سال

 
با توجه به نکات ذیل وضعیت تحصیلی دانشجویان باید سالانه به سازمان وظیفه عمومی ناجا گزارش گردد.
۱- درصورت انتقال دانشجوبه دانشگاه دیگر، نیازی به درخواست معافیت تحصیلی نیست ، لیکن انتقال باید به سازمان وظیفه عمومی اعلام شود و دانشجو موظف است در سنوات تعیین شده، تحصیل را به اتمام رساند.
۲- درخواست افزایش سنوات تحصیلی مشروط به امکان اتمام تحصیل در مدت ارفاقی باید قبل از اتمام سنوات به تصویب کمیسیون موارد خاص رسیده و به سازمان وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه اعلام شود.
۳- درصورت فراغت، اخراج، ترک تحصیل یا انصراف از تحصیل مراتب طی نامه ای با درج مشخصات و شماره ملی مشمول و تاریخ فراغت، اخراج، انصراف، ترک تحصیل، ظرف مدت ۲۰ روزبه سازمان وظیفه عمومی شهرستان محل استقرار دانشگاه اعلام شود.
۴- دانشجویان برای تمدید سنوات به کارشناس نظام وظیفه آقای رضا زند واحد آموزش کل اتاق ۶ مراجعه نمایند. تلفن ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ داخلی ۲۳۸۸

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=76.22137.52028.fa
برگشت به اصل مطلب