قبل از وارد کردن اطلاعات در فرم اعلام رشته جدید، فرم های زیر را با استفاده از نرم افزار word کامل نمایید:

جدول معرفی اساتید مرتبط(دریافت فایل)

* اعضای هیئت علمی مرتبط با رشته درخواستی (تذکر: برای درخواست در مقطع کارشناسی چهار استادیار/ کارشناسی ارشد یک دانشیار و سه استادیار/ دکتری دو دانشیار یا استاد و سه استادیار)

جدول تخصیص دروس در رشته جدید مورد تقاضا(دریافت فایل)

طرح توجیهی ایجاد رشته(دریافت فایل)

فرم اعلام رشته جدید فرم اعلام رشته جدید

موارد زیر را با دقت کامل نمایید:

قابل ذکر است تمامی مدارک لازم برای هر چهار فرد هیات علمی مورد نظر که شامل حکم کارگزینی- مدرک تحصیلی و رزومه علمی می باشد، بعد از Scan آنها به صورت فایل Pdf بارگذاری گردد.

فضای آموزشی و کمک آموزشی دانشکده

فایل های ضمیمه

شاخص های کمی دانشکده و گروه

Text to Identify