نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقررات و پرداخت شهریه کارشناسی

 

مقررات پرداخت شهریه:

 
دانشجویان محترمی که مشمول شهریه می شوند می بایست به شرح زیرشهریه پرداخت کنند.
 
*لطفاً مقررارت با دقت وکامل (تاانتهای متن) مطالعه شود:
 
 
 
سال ورود
شهريه ثابت
شهريه متغيربرای هرواحد درسی به ريال
علوم انسانی
سایر
گروه ها
عمومی
پــایـه
اصلی ، تخصصی ، اختیاری ، الزامی ، گرایش ، ناحیه ای
آزمایشگاهی وکارگاهی
شهریه هرواحد پروژه درصورت وجود در برنامه آموزشی
با 2 ساعت درهفته
با 3 ساعت درهفته
90- 85
000/700
000/100
000/65
000/90
000/110
000/140
000/180
000/400
91
000/805
000/150/1
750/74
500/103
500/126
000/161
000/207
000/460
 
                                 

شهریه ورودی های 1392:

 
گروه آموزشی
شهریه ثابت
 (هرنیسمال تحصیلی)
شهریه متغیربرای هر واحد درسی
شهریه دروس عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا در هفته
شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود دربرنامه آموزشی
عمومی
پايه نظری
اصلی و تخصصی ( نظری )
 
علوم انسانی
 
 
000/500/1
 
000/110
 
000/170
 
000/250
 
000/150
 
000/650
 
سايرگروه های آموزشی
 
000/700/1
 
000/110
 
000/180
 
000/300
 
000/180
 
000/650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملاک محاسبه شهریه تابع نوع درس ازلحاظ (عمومی ، پایه ، اصلی .............) وسال ورودمیباشد
 
شهریه متغییردر اولین سال شروع به تحصیل ثابت می ماند اما از سال دوم به بعدهرساله به میزان 10درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابدمثال : دانشجوی ورودی 90 چنانچه درس تربیت بدنی (1) را درسال تحصیلی 91-90 انتخاب نماید باید مبلغ 000/65 ریال پرداخت نماید . چنانچه این درس را درسال دوم تحصیلی خود (92-91) انتخاب نماید با احتساب 10% افزایش باید مبلغ 500/71 ریال پرداخت نماید و اگر درسال سوم تحصیلی خود (93-92) انتخاب نماید با توجه به 20% افزایش باید مبلغ 000/78 ریال پرداخت نماید وقس علیهذا
  
شهریه ثابت تا پایان تحصیلات ثابت بوده و تغییرنخواهد کرد
 
روش فوق جهت محاسبه شهریه دانشجویان شبانه ، مشروطی ، میهمان ، میهمان دائم این
    دانشگاه می باشد.
 
دانشجویان غیرایرانی درصورت پذیرش با آزمون 80% مبلغ مذکورودرپذیرش بدون آزمون 50%   
     بیش ازمبالغ ذکرشده درجدول فوق را پرداخت می نمایند.
 
به استناد ماده 49 قانون چهارم برنامه توسعه بـا عنایـت بـه مصـوبـه هـیـات محترم وزیران نامه    
    شماره    22693 ت 19834 ه مورخ 19/5/1377 با برخورداری کارکنان شـاغـل دردانشگـاهها و
   مراکز آموزش عالی و فرزندان آنان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ازتخفیف شهریه به
    شرح زیرموافقت شد. 
 ـ کارکنان دانشگاه خوارزمی و فرزندان آنها از 50% تخفیف برخوردارشوند.
 
 ـ دانشگاهها ومراکز آموزش عالی به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری از 20% تخفیف برخوردارشوند.
 
 ـ سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی بر اساس تفاهم نامه منعقده
 
به استناد بندو ماده 7 قانون تشکیل هیات امناء دانشجویانیکه مشروط می شوند درصورتی که
    کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به آنان اجازه ادامه تحصیل بدهد می بایست بـه شـرح
   جدول فوق و توضیحات فوق الذکرشهریه پرداخت کنند.
 
8 ـ مقررگردید دانشجویان مشمول شهریه که ثبت نام کرده اند ، چنانچه حداکثرتا یک هفته بعد از
   زمان ثبت نام رسمی ، منصرف ازتحصیل شدند ، کل شهریه عودت داده می شود واگرحداکثرتا
    دو هفته ازمهلت ثبت نام گذشته باشد ومنصرف شوند فقط شهریه متغیرعودت داده می شـود
    و به منصرفـیـن بعد از دو هفته گذشـتـه ازثبت نام رسمی هیچ مبلغی بازپـرداخـت نمی گـردد.
 
طبق آئین نامه آموزشی مصوب جلسه 802مورخ 8/5/91 شورای عالی برنامه ریزی آموزش
     عالی – دانشجویان مشمول تحصیل رایگان ورودی سال تحصیلی 1391 به بعد درموارد زیر
     باید شهریه پرداخت کنند :
 
    الف ـ درس یا درسهایی که افتاده ودرنیمسال های بعدی مجدداً انتخاب می شوند.
      ب ـ حذف نیمسال (درصورتی که مرخصی استحقاقی را استفاده کرده باشد)
      ج ـ چنانچه دانشجویی بعد ازسپری شدن مهلت حذف درس اجازه یافت نسبت به حذف درس
           اقدام کند باید هزینه های مربوط را مطابق تعرفه پرداخت کند .
 
تبصره : دانشجو هنگام انتخاب واحد مجدد میبایست شهریه تعیین شده را پرداخت کند .
 
        کلیه دانشجویان مشمول پرداخت شهریه جهت اطلاع ازمیزان بدهی ومبالغ پرداختی مسیر
        زیر را دنبال نمایند :
       ـ ورود به سیستم گلستان ـ آموزش ـ اطلاعات جامع دانشجو ( وارد کردن شماره دانشجويي )
 
        ستون شهریه کلیک برروی مشاهده ( مانند شکل ذیل) :
 
 
 
 
        2 ـ نوارابزار پایین صفحه کلیک برروی 
  
وضعیت شهریه
 
مانند شکل ذیل
 
 
 
 
  

نحوه پرداخت شهريه:

 
 
 پــرداخـت شـهـريــه  كليه دانشجويان   تنها  به صــورت الـكـتـرونــيــكــــي  و واريــــز بــــه  
 
 حساب   201123224   بانك تجارت   قـابـل قـبـول مـيـبـاشــد و پــرداخـتـهـاي نــقــدي بــــه
 
 هیچ عنوان قابل محاسبه نخواهد بود .  لـذا دانشجويان گرامي  فقط بـه صـورت الكترونيكي
 
اقـدام به پرداخت شهريه خود نمايند.
 
راهنماييهاي لازم جهت پرداخت الكترونيكي بر روي سيستم گلستان  قرار داده شده است .
 
امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضـو شـتـاب ( دارای رمـز دوم کـارت ) مـقـدور مـیـبـاشـــد .