جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

مقطع تحصیلات تکمیلی
 

مقطع کارشناسی

 

اعضای جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مشتکل از
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- مدیر کل امور آموزشی
- مدیر کل تحصیلات تکمیلی
- مدیر نظارت و ارزشیابی
- مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
- معاون آموزشی دانشکده ها