نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهم وظایف مدیر خدمات آموزشی

 

اهم وظایف مدیر خدمات آموزشی :

 • نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و ضوابط آموزشي
 • بررسي موانع و مشكلات آموزشي و ارائه پيشنهاد و راهكار
 • اجراي امور پذيرش، ثبت نام ،صدور كارت تحصيلي وگواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان
 • اجراي امور مربوط به نظام وظيفه دانشجويان
 • بررسي و رسيدگي به وضعيت دانشجويان مشروط،ترك تحصيل،مهمان،انتقالي،تغيير رشته
 • صدور گواهينامه فراغت از تحصيل موقت و دائم و پاسخ به استعلام هاي آموزشي
 • برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات آن
 • شركت در جلسات كميسيون بررسي موارد خاص و اجراي تصميمات كميسيون
 • انجام امور مربوط به حق التدريس استادان
 • نظارت بر روند حضورو غياب استادان ودانشجويان و انجام اقدامات لازم
 • تهيه تقويم آموزشي ساليانه و ارائه به شوراي آموزشي جهت تصويب و نظارت بر حسن اجراي آن
 • تهيه گزارش از فعاليتهاي آموزشي دانشگاه و ارائه به مقامات مربوط

 

مدیر خدمات آموزشی:   مرتضی تهامی

          درجه علمی :   استادیار- رشته فرهنگ زبان های باستانی

   آدرس الکترونیکی :   motahami20@khu.ac.ir

        شماره تماس :    34550832-026