اطلاعیه مهم در ارتباط با فعالیت های آموزشی از تاریخ 1396/4/31 الی 1396/5/21

با توجه به روزهای مرخصی کارکنان دانشگاه خوارزمی از تاریخ 1396/4/31 الی 1396/5/21 و جا به جایی سرور مرکزی و اختلال احتمالی در سیستم آموزشی گلستان ، ضروری است دانشجویان محترم برای انجام درخواست های آموزشی خود بعد از تاریخ اعلام شده به دانشگاه مراجعه نمایند.