کارکنان کارکنان

 

 

نام و نام خانوادگی

 

مسئولیت

 

شماره تماس

مهناز سوری  رئیس اداره ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی

داخلی : 4441

مستقیم: 86072733

فائزه رضائی  کارشناس اداره ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی مستقیم 86072733
محمدرضا اجتهادی  کارشناس اداره ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی

داخلی: 4415