وظایف و اختیارات هیئت ممیزه:

1. بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی

2. ارزیابی کیفیت فعالیتهای فرهنگی-تربیتی-اجتماعی، آموزشی، پژوهشی-فناوری و علمی-اجرایی

3. بررسی وضعیت رکود علمی ( مطابق مقررات خاص آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی)