کارمندان مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی

 تلفن تماس مستقیم : 34561950-026

شماره دانشگاه خوارزمی واحد کرج 34579600-026

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس (داخلی)

     

آقای عبداله حبیبی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی ( کارشناس ارشد )

2460

آقای علی حسن نصراللهی

کمک کارشناس برنامه ریزی و توسعه آموزشی

2460

خانم معصومه الماسی پور

کمک کارشناس برنامه ریزی و توسعه آموزشی

2460