دکتر مرتضی تهامی

دکتری فرهنگ زبان های باستانی

مدیر خدمات آموزشی

آدرس الکترونیکی :   motahami20@khu.ac.ir

شماره تماس :    34550832-026 داخلی 2235

 

 

 

 

ابوالفضل خورسندی

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

معاون مدیر خدمات آموزشی

شماره تماس : 34550832-026 داخلی 2235