سامانه پیش ثبت نام مصاحبه دکتری سال 97-96 دانشگاه خوارزمی

 

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در مصاحبه دکتری 97-96 دانشگاه خوارزمی تنظیم گردیده است. قابل ذکر است مهلت ثبت نام متقاضیان محترم در این سامانه  تا تاریخ 1396/8/28 می باشد.

 

قابل ذکر است متقاضی در صورت درخواست مجدد رشته گرایش و یا دوره، بایستی مراحل ثبت نام را مجدد و به تفکیک انجام دهد.

فرم شماره 1 (دانلود فایل pdf )  (دانلود فایل Word)

اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان مصاحبه دکتری (فایل اصلاحیه دوم)

فرم تعهد نامه