دبیرخانه هیئت ممیزه در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مستقر است و امور مربوط به ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه  اعضای هیئت علمی را به شرح زیر برعهده دارد:

 

الف) تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه:

1.      دریافت مدارك تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیئت علمی و آماده سازی آنها برای طرح دركمیسیون‌های تخصصی هیئت ممیزه

2.      بررسی پرونده در كمیسیون‌های تخصصی هیئت ممیزه

3.      اعاده پرونده های تبدیل وضعیت یا ارتقاء درصورت نقص و یا عدم تصویب دركمیسیون‌ها به دانشكده، پردیس یا واحد مربوط

4.      آماده نمودن پرونده های ارتقاء (درصورت تصویب دركمیسیون‌ها)  برای بررسی در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه

5.      ارسال پرونده های تبدیل وضعیت (به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي) درصورت تصویب به هیئت اجرائی جذب دانشگاه 

6.      تهیه و ارسال نامه تأیید ارتقای مرتبه به امور اداری و عضو هیئت علمی

 

ب) ترفیع:

1.      دریافت درخواست ترفیع عضو هیئت علمی شامل فرم تکمیل شده ترفیع همراه با لوح فشرده (CD) مستندات آن 

2.      بررسی درخواست ترفیع جلسات کمیته ترفیع

3.      تنظیم صورتجلسه و حکم ترفیع عضو هیئت علمی

4.      اعاده کتابها و مستندات مربوطه به دانشکده

 

تلفن تماس: 86072733-021