اولین همایش معاونین آموزشی و پژوهشی و مدیران گروه های آموزشی آبان ماه سال 96 (پنل 1 آموزش در دانشگاه) (پنل 3 اعتبار بخشی، بین المللی سازی و بازنگری برنامه درسی) (کارگاه ارزیابی درونی به عنوان راهکاری برای بهبود کیفیت آموزشی)

فایل های مرتبط با تدریس مدرسین کارگاه آموزشی دانش افزایی و معرفت افزایی شهریور سال 96(دریافت فایل فشرده1) (دریافت فایل فشرده 2) (دریافت فایل 3)

فایل های مرتبط با تدریس مدرسین کارگاه آموزشی دانش افزایی و معرفت افزایی شهریور سال 95(دریافت فایل فشرده)