دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

(داخلی)2373-34579600

خانم فاطمه کرمانیان(مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

واحد کرج

(داخلی)2241-34579600

آقای مجید سعیدپناه (مسئول دبیرخانه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

021-88826502

8154455

خانم نسیم وانگهی(مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

واحد تهران

اداره پذیرش و ثبت نام

81584437

خانم صدیقه خانی(مقطع تحصیلات تکمیلی)

واحد تهران

81584445

خانم اشرف فیض آبادی(مقطع تحصیلات تکمیلی)

81584445

خانم رویا زاهدی(مقطع تحصیلات تکمیلی)

(داخلی)2237-34579600

آقای سعید افراسیابی(مقطع کارشناسی)

 

واحد کرج

(داخلی)2237-34579600

آقای ابوالفضل اكبري(مقطع کارشناسی)

(داخلی)2236-34579600

آقای همت اله سعادتی(مقطع تحصیلات تکمیلی)

(داخلی)2236-34579600

آقای علی صابری(مقطع تحصیلات تکمیلی)

(داخلی)2388-34579600

آقای رضا زند

اداره دانش آموختگان

(داخلی)2768-34579600

خانم فریبا رشتیانی(مقطع تحصیلات تکمیلی)

 

 

 

واحد کرج

(داخلی)2768-34579600

خانم نسترن رشتیانی(مقطع تحصیلات تکمیلی)

(داخلی)2611-34579600

خانم صديقه فتاحي بيات(مقطع کارشناسی)

(داخلی)2611-34579600

آقای سيد علي وارسته كاشاني(مقطع کارشناسی)

(داخلی)2231-34579600

آقای كريم اسماعيل زاده كلادره(مقطع کارشناسی) 

(داخلی)2231-34579600

خانم حبيبه اسماعيل پور(مقطع کارشناسی)

(داخلی)2231-34579600

آقای امير احمد ياسوري (مقطع کارشناسی)

(داخلی)2231-34579600

خانم منیره تقوی(مقطع کارشناسی)

81584453

خانم عفت جمشید پور(مقطع تحصیلات تکمیلی)

واحد تهران

81584453

خانم نرگس جلیلیان(مقطع تحصیلات تکمیلی)

واحد رایانه

(داخلی)2242-34579600

خانم شهین جعفری

واحد کرج

(داخلی)2492-34579600

خانم سهیلا کریمایی

(داخلی)2242-34579600

آقای مرتضی اربین

81584454

خانم طاهره گودرزی

واحد تهران